Artikel 1. Introductie

Deze pagina (tezamen met de documenten, inclusief ons Privacy Beleid, waarnaar op deze pagina wordt verwezen) informeert u over de gebruiksvoorwaarden op basis waarvan u: de website waarvan deze pagina een onderdeel is (de ‘Site’), de diensten, functionaliteiten en/of enige (mobiele) toepassingsmogelijkheden die middels of op deze Site worden aangeboden; (hierna gezamenlijk en inclusief de Site aangeduid met: de ‘ Dienst’) mag bezoeken en/of gebruiken.

U dient deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door te lezen voordat u de Dienst bezoekt en/of gebruikt.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw bezoek en/of gebruik van de Dienst. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van invloed op en bepalen uw juridische rechten en verplichtingen.

U dient de Dienst direct te verlaten en niet te gebruiken indien:

De acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden vormt een bindende overeenkomst tussen u en Kinkyads.nl (hierna aangeduid met: ‘ Kinkyads.nl ’, ‘wij’, ‘ons’ en/of ‘onze’).

Artikel 2. Informatie over ons

2.1. De Dienst wordt geëxploiteerd door Kinkyads.nl , Kinkyads.nl is geregistreerd onder de handelsnaam Social to Go in Nederland en gevestigd te Geleen,

Artikel 3. De Dienst

3.1. Wij willen met deze Dienst een leuke portaal creëren voor mannen en vrouwen die willen genieten van een beetje plezier en daten niet te serieus nemen, maar meer zien als een leuke en gezellige vorm van entertainment. Een van onze doelstellingen is het realiseren van online interactie tussen u en anderen. Deze dienst maakt gebruik van zelf gecreëerde entertainment profielen, deze profielen zijn gemodereerd en hiermee zijn geen fysieke afspraken mogelijk.

Artikel 4. Acceptatie van de gebruiksvoorwaarden

 1. Deze gebruiksvoorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen enerzijds u en anderzijds ons, en zijn van toepassing op (i) uw bezoek en/of gebruik van de Dienst, en/of (ii) de inhoud daarvan waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) alle informatie, gegevens, data, beelden, foto’s, video’s, en/of geluiden, berichten in welke vorm en van welke aard dan ook, die middels en/of op de Dienst door u, ons en/of anderen zijn verstuurd, gecommuniceerd, gedeeld, verschaft, en/of anderszins kenbaar zijn gemaakt, aan u, ons, en/of anderen (de ‘ Content’).
  1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn tevens van toepassing op en bepalen alle rechten met betrekking tot de Content die middels en/of op de Dienst door u aan ons en/of anderen is verstuurd, gecommuniceerd, gedeeld, verschaft, en/of anderszins kenbaar is gemaakt.
  1. U kunt de Dienst bezoeken en/of gebruiken als gast, of – nadat u zich heeft aangemeld en/of geregistreerd als lid – middels uw persoonlijke wachtwoord als lid. Uw bezoek en/of gebruik van de Dienst en/of de functionaliteit van de Dienst kan beperkt zijn indien u deze gebruikt als gast.
  1. Door de Dienst te bezoeken of te gebruiken, verklaart en garandeert u dat: u minimaal 18 jaar oud bent, u zich – krachtens de wetgeving in het land waar u woont en/of u zich bevindt – juridisch kunt binden en onderwerpen aan deze gebruiksvoorwaarden, u deze gebruiksvoorwaarden volledig begrijpt, u akkoord bent met deze gebruiksvoorwaarden, en u instemt dat u juridische bent gebonden door en bent onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden.
  1. Indien u niet instemt met deze gebruiksvoorwaarden en/of deze niet volledig en zonder voorbehoud begrijpt en accepteert, dient u: de Dienst onmiddellijk te verlaten en uw bezoek en gebruik van de Dienst onmiddellijk te stoppen.
  1. Indien u de Dienst bezoekt en/of gebruikt namens een rechtspersoon, verklaart en garandeert u dat u bevoegd bent om namens die rechtspersoon deze gebruiksvoorwaarden te accepteren en deze rechtspersoon daaraan te binden.
  1. Indien wij daarom mochten verzoeken, stemt u ermee in om een niet-elektronische versie van deze gebruiksvoorwaarden en/of een notariële akte waarin deze gebruiksvoorwaarden zijn vastgelegd te voorzien van uw handtekening en voor akkoord te tekenen. Wij kunnen een dergelijk verzoek onder andere doen indien dat door ons vanwege wettelijke bepalingen of juridische redenen – nu of in de toekomst – wenselijk wordt geacht. Alle juridische kosten voor een dergelijke notariële akte die op ons verzoek is opgesteld zullen voor onze rekening zijn.

Artikel 5. Betekenis van titels en/of woorden

De titels van de artikelen in deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen gemakshalve opgenomen en zullen niet geacht worden de inhoud van enig artikel in deze gebruiksvoorwaarden te definiëren, te beperken, uit te breiden, of te anderszins te bepalen.

Artikel 6. Kosten / Tarieven / Abonnementen

6.1. Er is geen vergoeding verschuldigd om de Dienst als gast of geregistreerd lid te bezoeken en/of te gebruiken. Echter, houdt u er rekening mee dat indien u de Dienst als gast of geregistreerd lid bezoekt en/of gebruikt u slechts beperkt bepaalde functionaliteiten en/of gedeeltes van de Site kan bezoeken en/of gebruiken. Om van bepaalde andere functionaliteiten van de Dienst te kunnen bezoeken en/of gebruik dient u als lid een abonnement te kopen en/of de vergoedingen daarvoor te betalen.

6.2. Pay per minute of pay per view vergoedingen. Het bezoek en/of gebruik van bepaalde functionaliteiten van de Dienst worden in rekening gebracht op basis van de duur en/of frequentie van uw bezoek en/of gebruik daarvan.

6.3. Andere vergoedingen. Het bezoek en/of gebruik van bepaalde andere functionaliteiten van de Dienst vereisen dat u een bepaald bedrag betaalt voor een bepaald aantal credits, tokens, punten, en/of te ontvangen, versturen, bekijken van digitale items, beelden, foto’s en/of berichten van welke aard dan ook. Met transacties via Creditcard kunnen slechts credits, tokens of punten gekocht worden.

6.4. De te betalen vergoedingen alsmede de wijze waarop voor alle verschillende soorten functionaliteiten van de Dienst worden bepaald door de betaalpagina van de Dienst. Wij hebben naar eigen goeddunkend en inzicht het recht om met of zonder voorafgaande kennisgeving de vergoedingen en/of de Dienst en/of (bepaalde) functionaliteiten daarvan te allen tijde te wijzigingen, aan te passen, uit te breiden, toe te voegen, of te staken. Tenzij anders bepaald in deze gebruiksvoorwaarden, heeft u onder geen enkele omstandigheid het recht op restitutie en/of terugbetaling van enige vergoeding, bedrag of abonnement dat aan ons is betaald.

6.5. Bonussen. U erkent expliciet dat enige bonus of promotie die u credits, tokens, punten, digitale items, en/of berichten van welke aard dan ook toekent, op ieder moment door ons naar ons eigen goeddunken en inzicht mag worden ingetrokken zonder dat daardoor enig recht van u jegens ons en/of enige aansprakelijkheid van ons jegens u ontstaat.

6.6. U erkent dat wij de door u (aan ons) verschuldigde vergoedingen en Abonnementen zonder verdere toestemming of machtiging van u mogen incasseren via de door u opgegeven bankrekening en/of credit card en/of in voorkomende gevallen (bijv. bij bezoek en/of gebruik van de Dienst via mobile telefoon of vaste telefoonverbinding) door te belasten en/of in rekening te brengen via uw telefoonaanbieder. Indien een dergelijk incasso niet mocht slagen dient u alsnog zelf voor de betaling van de vergoeding zorg te dragen en zullen wij u hiervan op de hoogte stellen via de Dienst of per e-mail aan het door u opgegeven e-mailadres.

6.7. Betalingskosten. Wij mogen credit card verwerkers of banken van buiten het land waar u woont gebruiken om u transacties te verwerken. In sommige gevallen, kan uw bank of credit card maatschappij u daarvoor kosten in rekening brengen.

Artikel 7. Klantentevredenheid

Indien u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, de Dienst of indien u een klacht wenst in te dienen tegen ons of een andere gebruiker verzoeken wij u per e-mail contact op te nemen met ons. Hierbij dient u vraag of klacht zo specifiek mogelijk te omschrijven en uw wachtwoord te vermelden zodat wij uw identiteit kunnen verifiëren en u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Artikel 8. Account en Persoonlijk gebruik

8.1. Om deel te kunnen nemen aan of gebruik te kunnen maken van bepaalde functionaliteiten van de Dienst, bent u verplicht om zich aan te melden als lid en een gebruikersaccount (‘Account’) aan te maken en uw wachtwoord te gebruiken.

8.2. Uw lidmaatschap en account is uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik. U mag de Dienst alleen voor uzelf en niet voor commerciële doeleinden bezoeken en/of gebruiken.

8.3. U erkent dat u volledig verantwoordelijk bent voor, en alle aansprakelijkheid accepteert ten aanzien van (a) al het gebruik van uw account door wie dan ook, (b) voor alle activiteiten die plaatsvinden gebruikmakend van uw account of internettoegang, (c) de Content die u publiceert, verzendt of anderszins verspreidt via de Dienst, en (d) uw communicatie en interactie via de Dienst met anderen. U mag anderen dan ook geen toegang verlenen tot en/of geen gebruik toestaan: uw lidmaatschap, account, en/of wachtwoord. U mag geen gebruik maken van het lidmaatschap, account en/of wachtwoord van een ander.

8.4. U voorkomt dat minderjarigen – middels uw computer en/of internetverbinding – de Dienst bezoeken en/of gebruiken.

8.5. U zelf en alleen verantwoordelijk bent voor het geheim houden van uw schermnaam en wachtwoord van uw account.

8.6. Wij niet verantwoordelijk zijn voor gebruik van uw account door anderen welke het gevolg is van het delen door u of oneigenlijk gebruik van uw schermnaam en wachtwoord van uw account. Wij het recht hebben om uw bezoek en/of gebruik van de Dienst op te schorten of uw account te beëindigen indien wij vermoeden dat er een ongeoorloofde poging wordt gedaan om de Dienst te bezoeken en/of te gebruiken.

8.7. U dient ons per direct dient in te lichten over: (a) schending van deze gebruiksvoorwaarden door anderen zodra u zich daar bewust van bent, (b) (mogelijke) ongeoorloofde toegang tot uw account, en (c) (mogelijke) ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord.

8.8. U mag welke Content dan ook niet gebruiken om contact op te nemen om welke aard van product of dienst dan ook aan te bieden en/of te verkopen aan een gebruiker of lid van de Dienst zonder diens voorafgaande toestemming.

Artikel 9. Gebruik van de Dienst

U verklaart en garandeert dat:

 1. u er vrijwillig voor kiest om de Dienst te bezoeken en/of te gebruiken omdat u – voor uw eigen plezier, vermaak, entertainment, informatie, en/of opleiding – de daardoor beschikbare inhoud, informatie, beelden, geluiden, en/of berichten in welke vorm dan ook, wenst te zien, lezen, en/of horen.
  1. u begrijpt en instemt met het feit dat door het bezoeken

en/of gebruiken van de Dienst, u geconfronteerd kan worden door ons of anderen met inhoud, informatie, beelden, geluiden, en/of berichten in welke vorm dan ook, die van seksuele, erotische, aanstootgevende, ongepaste, kwetsende, verwerpelijke, en/of onzedelijke aard kunnen zijn, en/of die ongeschikt en/of kwetsend en/of schadelijk kan zijn voor minderjarigen en/of mensen met een bepaalde levensovertuiging of een bepaald geloof.

 • u geen overheidsorgaan en/of enige andere instelling heeft kenbaar gemaakt dat u geen inhoud, informatie, beelden, geluiden, en/of berichten in welke vorm dan ook, die van seksuele, erotische, aanstootgevende, ongepaste, kwetsende, verwerpelijke, en/of onzedelijke aard kunnen zijn, wenst te ontvangen.

Artikel 10. Informatie die u verstrekt

U verklaart en garandeert dat:

10.1. indien u zich registreert als lid u alle informatie verstrekt die noodzakelijk is om de registratieformulieren op de Dienst in te vullen en om de betalingen van de door u verschuldigde vergoedingen en Abonnementen te laten plaatsvinden, inclusief uw factuuradres, kredietkaartnummer, bankrekeningnummer, en/of telefoonnummer.

10.2. de informatie die u verstrekt juist, volledig, nauwkeurig en actueel is.

10.3. u de juistheid van de informatie die u heeft verstrekt direct bijwerkt en onderhoudt indien deze mocht wijzigen.

10.4. u alleen kredietkaarten, kredietkaartnummers, bankrekeningen, en/of telefoonnummers gebruikt die op uw eigen naam staan.

10.5. u alleen informatie en Content publiceert en/of verspreidt die relevant is voor de leden van de Dienst (zie hierna voor informatie en Content die u niet mag publiceren en/of versturen).

10.6. alleen authentieke ratings van en reacties op profielen van andere leden en andere inhoud plaatst, en alleen authentieke Content in welke vorm dan ook en/of andere informatie plaats op en/of verstuurd via de Dienst, met het doel sociale contacten te onderhouden en/of met het doel van het persoonlijk vermaak van anderen en/of uzelf, en op basis van uw persoonlijke ervaring.

10.7. u begrijpt dat indien reacties, en/of andere Content in welke vorm dan ook en/of andere informatie plaats op de en/of verstuurd via de Dienst, die onjuist zijn, onnodig grievend, lasterlijk, en/of schadelijk kunnen zijn en kunnen leiden tot gerechtelijke maatregelen tegen u.

Artikel 12. Privacybeleid

11.1. Wij spannen ons in om de persoonlijke informatie die u op via de Dienst aan ons vertrouwelijk ter beschikking stelt alsmede uw privacy te beschermen. In dit verband hebben wij ons Privacy Beleid opgesteld zoals gepubliceerd op de Dienst. Wij verzamelen, bewaren en verwerken informatie over u in overeenstemming met ons Privacy Beleid. Door de Dienst te bezoeken en/of te gebruiken stemt u zulke verzameling, bewaring en verwerking in. Ons Privacy Beleid maakt een integraal onderdeel uit van deze overeenkomst.

11.2. Wij houden uw persoonsgegevens geheim met uitzondering van: (i) daar waar u deze heeft geplaatst voor publicatie of vertoning, of (ii) tenzij wij wettelijk verplicht zijn het te openbaren of te voldoen aan een opdracht van een regulerende instantie van de bevoegd rechter.

Artikel 12. Beperking van het gebruik van de Dienst

U verklaart en garandeert dat u geen (links naar) Content in welke vorm dan ook publiceert, plaatst op of verstuurt of communiceert middels de Dienst, of u anderszins met activiteiten op of via de Dienst bezighoudt:

12.1. waarmee u gegevens werft of verzoekt van personen onder de 18 jaar, of waarmee u wachtwoorden verwerft of vraagt.

12.2. waarmee u zich voordoet als en/of op andere wijze een verkeerde indruk geeft van aansluiting, verbinding of associatie met een andere persoon of entiteit.

12.3. welke gegevens bevat van anderen dan u zelf, die mogelijk inbreuk maken op of rechten schenden van anderen dan uzelf, waaronder maar niet beperkt tot andermans auteursrechtelijk beschermde rechten in welke vorm dan ook, en/of patenten, handelsnamen, merkrechten.

12.4. waarmee aangezet wordt en/of mogelijkheden worden geboden tot het ontplooien van onzedelijk en/of strafbaar gedrag en/of anderszins illegale activiteiten.

12.5. welke is bedoeld om anderen te treiteren, pesten, stalken, bedreigen, grieven, kwetsen, intimideren, en/of anderszins schade te berokkenen.

12.6. welke illegaal, onrechtmatig, kwellend, aanstootgevend, lasterlijk, opruiend, beledigend, bedreigend, discriminerend, of godslasterlijk is, of in strijd met de privacy van anderen is, of die kunnen leiden tot ergernis, ongemak, oproer, rassenhaat of geweld tegen anderen.

12.7. welke met opzet misleidend of frauduleus is.

12.8. welke technisch schadelijke gegevens (inclusief, maar niet beperkt tot, computervirussen, logische bommen, Trojaanse paarden, wormen, schadelijke componenten, beschadigde gegevens, of anderszins schadelijke software of gegevens) bevat voor de Dienst, ons of anderen.

12.9. waarmee u het juist en snel functioneren van websites, diensten, servers, netwerken, software, broncodes, computers, en of communicatieapparatuur van ons en/of anderen verstoort, schaadt, onderbreekt, of vertraagt, waaronder onder andere wordt verstaan een onredelijke belasting van de technische infrastructuur daardoor wordt gebruikt en het versturen van kettingbrieven, ongewenste reclame of ongewenste e-mails.

12.10. waardoor u persoonlijke of vertrouwelijke informatie van anderen (waaronder maar niet beperkt tot namen, adressen, wachtwoorden, kredietkaartgegevens, bankgegevens, afbeeldingen, of telefoonnummers) prijsgeeft, of andermans persoonlijke informatie werft voor commerciële of onwettige doeleinden.

12.11. waarmee u reclame maakt of leden werft, of anderszins aanzet om websites te bezoeken en/of producten of diensten te kopen of verkopen, of die ‘affiliate marketing codes’ en/of ‘link verwijzingscodes’ bevatten.

Artikel 13. Verwijderen van Content

13.1. Wij hebben het recht om ten alle tijden alle Content

die op de Dienst is geplaatst of via de Dienst wordt verstuurd te (laten) monitoren (door anderen). Hiertoe zijn wij echter niet verplicht.

13.2. Wij hebben het recht om naar ons goeddunken en eigen

inzicht het recht om te allen tijde bepaalde Content te verwijderen die naar ons oordeel relevante wetten of deze gebruiksvoorwaarden overtreedt of op verzoek van anderen te verwijderen.

Artikel 14. Aanvaarding van risico’s

U begrijpt, accepteert en gaat ermee akkoord dat:

14.1. wij niet kunnen en niet zullen onderzoeken of de

bezoekers en/of gebruikers van de Dienst zijn vervolgd en/of veroordeeld voor een misdrijf.

14.2. wij niet garanderen en niet verantwoordelijk zijn voor het

verzekeren dat anderen zich houden aan deze gebruiksvoorwaarden.

14.3. wij niet (in staat zijn) de nauwkeurigheid, integriteit,

juistheid, kwaliteit, of compleetheid van Content welke aan u is verstrekt (op of via de Site door of over anderen te garanderen), en dat wij (niet in staat zijn) te bevestigen dat anderen zijn wie ze beweren te zijn. Het alleen de persoon van wie Content afkomstig is (en niet wij) daarvoor verantwoordelijkheid is.

14.4. alle Content wordt gecommuniceerd en ter beschikking

wordt gesteld zonder dat wij ten aanzien daarvan enige garantie van welke aard of in welke vorm dan ook afgeven.

14.5. onder geen enkele omstandigheid wij op welke manier

dan ook aansprakelijk jegens u zullen zijn of u zullen worden gehouden door u voor enige Content, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) eventuele fouten of omissies in enige Content, of enig verlies of enige schade veroorzaakt door gebruik van enige Content.

14.6. u alle risico’s en mogelijke schade van welke aard en in

welke vorm dan ook, inclusief persoonlijk letsel, aanvaardt die (in)direct voortvloeit uit of het gevolg is van: uw bezoek en/of gebruik van de Dienst, inclusief maar niet beperkt tot, enige online of offline communicatie en/of (persoonlijke) interactie met anderen, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het maken/hebben van afspraken of seksuele contacten, en u hier niemand anders (zonder onze toestemming) voor aansprakelijk zult en mag stellen.

Artikel 15. Interactie, communicatie en geschillen

15.1. U bent alleen en zelf verantwoordelijk voor uw interactie

en communicatie met andere gebruikers en/of leden van De Dienst.

15.2. U begrijpt en accepteert dat wij geen verplichting hebben

om te proberen de uitlatingen van anderen, waaronder gebruikers en/of leden, te controleren.

15.3. U erkent en accepteert dat wij geen garanties geven en

geen enkele aansprakelijkheid accepteren ten aanzien van (a) het gedrag van andere leden en/of gebruikers, en/of (b) de (juistheid en volledigheid) van profielen en/of de Content van de Dienst. In dit verband erkent en accepteert u dat sommige leden, gebruikers, profielen, advertenties, en/of Content alleen online entertainment tot doel kunnen hebben, afwijken van de werkelijkheid, en niet zijn richt op het tot stand brengen of aangaan van een ‘offline relatie’ of fysieke relatie. Wij merken dan ook expliciet op dat niet dat in alle gevallen fysieke contacten mogelijk zijn.

15.4. Indien u van mening bent dat bepaalde profielen,

gebruikers, leden, of Content aanstootgevend, schadelijk, onnauwkeurig en/of misleidend is, kunt u dat aan ons melden.

15.5. Wij behouden het recht voor, maar hebben geen enkele

verplichting om toezicht te houden op geschillen tussen u en anderen, of anderen het bezoek en/of gebruik van de Dienst te ontzeggen voor het overtreden van deze gebruiksvoorwaarden.

15.6. Het uw eigen verantwoordelijkheid is (en op geen enkele

wijze het onze verantwoordelijkheid is) om alle mogelijke, denkbare, logische, en/of noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen indien u (op of via de Dienst) communiceert en/of (persoonlijke) interactie heeft met anderen, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het maken/hebben van afspraken of seksuele contacten met anderen.

15.7. In het geval dat u een geschil heeft met een of meerdere,

gebruikers, leden, of anderen zult u ons daarvoor op geen enkele wijze aansprakelijk houden.

15.8 U erkent en verklaart dat vrijwaart u hierbij: ons, onze

dochtervennootschappen en met ons verbonden rechtspersonen, onze zakelijke partners, en de aandeelhouders, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers, rechtsopvolgers van voornoemde (rechts)personen; van enige en alle aansprakelijkheid, claim, vordering, (in)directe schade, verliezen van welke soort of aard dan ook (bekend of onbekend, vermoed en onvermoed, kenbaar en niet-kenbaar) als gevolg van of voortvloeiend een dergelijk geschil of uw bezoek en/of gebruik van de Dienst.

Artikel 16. Uitsluiting van garanties

16.1. Wij leveren de Dienst met de vakkundigheid en zorg die

redelijkerwijs mag worden verwacht, en wij maken of verlenen hierbij geen (en sluiten hierbij volledig of voor zover maximaal toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving uit) garanties, verklaringen, voorbehouden of voorwaarden van welke aard dan ook, zij het expliciet, impliciet, wettelijk voorgeschreven of anderszins gerelateerd aan de Dienst (met in begrip van alle Content en informatie die zich hierin bevindt), inclusief (maar niet beperkt tot) impliciete garanties met betrekking tot volledigheid, juistheid, transparantie, non-fictie, kwaliteit, of geschiktheid voor een bepaald doel.

16.2. U erkent en accepteert dag wij niet garanderen dat (a) uw

bezoek en/of gebruik van de Dienst veilig, onverstoord, altijd beschikbaar of foutvrij is, of voldoet aan uw eisen en/of doelstellingen, of (b) fouten in de Dienst of Content zijn uitgesloten of worden gecorrigeerd. Wij wijzen (voor zover maximaal toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving) iedere vorm van aansprakelijkheid af voor, en geven geen enkele garantie, vertegenwoordiging, voorwaarde in welke vorm dan ook af ten aanzien van (a) de verbinding en beschikbaarheid van de Dienst en (b) uw bezoek en/of gebruik van de Dienst, inclusief de functionaliteiten daarvan.

16.3. U erkent en accepteert dat wij geen waarborg of garantie

geven ten aanzien van de accuraatheid, compleetheid, de herkomst, aard, het aantal, de frequentie, de nuttigheid, wenselijkheid, kwaliteit of bruikbaarheid van informatie of Content beschikbaar gesteld of gecommuniceerd op of via de Dienst.

16.4. U erkent en accepteert dat wij geen garanties of

waarborgen afgeven, noch expliciet noch impliciet, ten aanzien van (a) uw ultieme verenigbaarheid of (de mogelijkheid tot het hebben van) fysieke contacten met anderen waarmee u communiceert op of via de Dienst, (b) of ten aanzien van het gedrag van zulke anderen, en (c) specifieke resultaten welke u mogelijk wenst te bereiken door het bezoek en/of gebruik van de Dienst.

16.5. Meningen, adviezen, verklaringen, aanbiedingen,

andere informatie, inhoud, of Content beschikbaar gesteld, verstuurd, of gecommuniceerd op of via de Dienst, maar niet direct door ons, zijn die van de betreffende leden, gebruikers, of auteurs, en dienen niet noodzakelijkerwijs te worden vertrouwd, en kunnen onnauwkeurig, incompleet, waardeloos, fictief en/of misleidend zijn. De betreffende leden, gebruikers. of auteurs zijn dan ook hoofdverantwoordelijk voor dergelijke inhoud. Wij nemen niet aan, ondersteunen niet of accepteren geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of betrouwbaarheid van een mening, advies, verklaring, opmerking, reactie gegeven door anderen dan ons. U erkent en verklaart dat u in geen geval ons aansprakelijk zult stellen voor verlies of schade welke het gevolg is van (a) uw vertrouwen in informatie of Content geplaatst op of gecommuniceerd via de Dienst, (b) uw bezoek en/of gebruik van de Dienst, inclusief de functionaliteiten daarvan, en/of (c) door of vanwege het handelen (al dan niet gericht op het verhogen van het entertainmentgehalte van de Dienst) van de vertegenwoordigers / content providers van de klantenondersteuning.

16.6. Daar waar de Dienst of de Content links bevat naar

andere websites en bronnen geleverd door anderen dan ons zijn deze links uitsluitend te uwer informatie. U erkent en accepteert dat wij geen invloed op de inhoud van dergelijke site of bronnen hebben en wij niet verantwoordelijk zijn of gehouden kunnen worden voor deze, of verlies en/of schade die u mogelijk zou leiden wanneer u ze gebruikt.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

17.1. U erkent en accepteert dat wij – voor zover maximaal

wettelijk toegestaan – in geen geval aansprakelijk zijn voor (in)directe, aanspraken, claims, vorderingen, (gevolg)schade of verlies (in welke vorm of van welke aard dan ook) welke is ontstaan (in)direct naar aanleiding van of gerelateerd tot het bezoek en/of gebruik van de Dienst door u of iemand anders, inclusief de functionaliteiten daarvan, met in begrip van (maar niet beperkt tot) (a) verlies van inkomen, omzet, vermogen of goodwill of verdiencapaciteit, (b) verlies of beschadiging van gegevens, programma’s, of apparatuur, (c) verlies van besparingen, zelfs als wij weten of zijn geïnformeerd over de mogelijkheid dat een dergelijk verlies kon ontstaan.

17.2 U erkent en accepteert dat wij – voor zover maximaal

wettelijk toegestaan – in geval aansprakelijk voor aanspraken, verliezen of schades van welke aarde dan ook, zij het (in)direct, generiek, specifiek, compenserend, daaruit voortvloeiend en/of incidenteel, ontstaan als gevolg van of gerelateerd aan (a) het bezoek en/of gebruik van de Dienst door u of iemand anders, (b) interactie, communicatie of ontmoetingen op of via de Dienst met anderen, en/of (c) het gedrag van anderen die zich onder valse voorwendselen heffen geregistreerd of die u hebben opgelicht, met in begrip van (maar niet beperkt tot) lichamelijk letsel, emotionele schade.

17.3. U erkent en accepteert dat – voor zover maximaal

wettelijk toegestaan – onze algehele aansprakelijkheid naar u in relatie tot deze gebruiksvoorwaarden en/of het bezoek en/of gebruik van de Dienst is beperkt tot: (a) de vergoedingen en abonnementen door u aan ons betaald voor het bezoek en/of gebruik van de Dienst, inclusief de functionaliteiten daarvan, gedurende een periode van 3 maanden voorafgaand aan de dag waarop u ons formeel aansprakelijk heeft gesteld; of (b) EUR 100 indien u ons niet heeft betaald voor het bezoek en/of gebruik van de Dienst.

17.4. U erkent en accepteert dat enige vordering of

rechtshandeling in welke vorm dan ook die u wenst in te stellen jegens ons als gevolg van of in verband met deze gebruiksvoorwaarden en/of het bezoek en/of gebruik van de Dienst door u of iemand anders kenbaar moet zijn gemaakt middels een schriftelijke kennisgeving aan ons binnen 12 maanden na het optreden van de aanleiding van de betreffende vordering of rechtshandeling. Doet u dat niet dan erkent en accepteert u dat – voor zover maximaal wettelijk toegestaan – geen enkele vordering of rechtshandeling meer tegen ons kunt en zult instellen (op straffe van een direct opeisbare en aan ons verschuldigde boete gelijk aan de hoogte van het door u gevorderde bedrag).

17.5. U erkent en accepteert om ons volledig schadeloos te

stellen voor alle claims, schades, aansprakelijkheden en kosten in welke vorm dan ook indien u vindt dat de Content welke aan u op of via de Dienst is verstrekt aanstootgevend, schadelijk, obsceen, onnauwkeurig, en/of misleidend was.

Artikel 18. Schadeloosstelling

18.1. U erkent en accepteert om ons, onze

dochtervennootschappen, met ons verbonden rechtspersonen, zakelijke partners, en/of onze en hun aandeelhouders, directeuren, functionarissen, werknemers, en andere derde partijen schadeloos te stellen voor alle verlies, aansprakelijkheden, claims, vorderingen of kosten (met inbegrip van redelijke juridische kosten), gerelateerd tot of ontstaan als (in)direct gevolg van (a) uw bezoek en/of gebruik van de Dienst, (b) door u op of via de Dienst gecommuniceerde Content, (c) uw schending van deze gebruiksvoorwaarden en/of rechten van een derde partij, en/of (d) uw schending van toepasselijke wetgeving, regels of regelgeving.

18.2. U erkent en accepteert wij het recht hebben om voor

eigen rekening de exclusieve verdediging en zeggenschap te voeren over zaken die anderszins onderworpen zijn aan schadeloosstelling door u. Indien wij ervoor kiezen om dit recht uit te oefenen gaat u akkoord volledige medewerking te verlenen aan ons op iedere door ons gewenste wijze.

19.

Artikel 19. Force Majeure

Noch u noch wij zullen verantwoordelijk worden gehouden

door de ander voor enige vertraging of falen in de nakoming van een verplichting onder deze overeenkomst voor zover deze het gevolg is van een daad van God, een natuurramp, terrorisme, staking, embargo’s, branden, oorlog, of andere oorzaken buiten uw of onze redelijke invloedssfeer.

Artikel 20. Eigendomsrechten

20.1. U erkent en accepteert dat het auteursrecht en andere

intellectuele eigendomsrechten op de Dienst, alsmede met betrekking tot alle Content (die wordt geleverd, verstuurd, gecommuniceerd of gedeeld via de Dienst), met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de tekst, data, software, manuscripten, afbeeldingen, foto’s, beelden, muziek, geluiden, videos, interactieve toepassingsmogelijkheden, blogs, berichten, handelsnamen en logos, exclusief toebehoren aan ons. Er worden geen rechten aan u toegekend gerelateerd aan de Dienst en alle Content (die wordt geleverd, verstuurd, gecommuniceerd of gedeeld via de Dienst), met uitzondering van de rechten die uitdrukkelijk in deze gebruiksvoorwaarden aan u zijn toegekend. Alle Content wordt slecht aan u ter beschikking gesteld voor uw informatie, uw persoonlijk niet-commercieel gebruik, en/of uw entertainment.

20.2. U verklaart en accepteert dat u zich niet zal bezighouden

met het gebruik, kopieren, delen, versturen, opslaan, of communiceren van enige Content anders dan uitdrukkelijk is toegestaan door deze gebruiksvoorwaarden.

20.3. De Dienst kan op grond van een licentie Content,

handelsmerken, of software gebruiken en/of bezigen die in eigendom zijn van derde partijen. Een inbreuk op dergelijke handelsmerken of software zal onverwijld worden gerapporteerd door ons aan de betreffende licentiegever.

20.4. Indien u van mening bent dat uw auteursrechten,

intellectuele eigendomsrechten, of enig ander recht is

geschonden, gekopieerd, gecommuniceerd, geplaatst of anderszins ter beschikking is gesteld op of via De Dienst op een wijze die niet is toegestaan, dient u ons meteen daarvan op de hoogte te stellen middels een schriftelijke kennisgeving met een zo’n nauwkeurig mogelijke omschrijving van de vermeende inbreuk en het te verwijderen materiaal alsmede uw contactgegevens.

Artikel 21. Licentie voor uw geplaatste inhoud

21.1. Wij claimen geen enkel eigendomsrecht ten aanzien

van enige Content die u heeft geplaatst op of heeft verstuurd via de Dienst.

21.2. Door informatie of inhoud of Content te leveren, versturen,

communiceren, delen, of te plaatsen op of via de Dienst, verleent u hierbij automatisch aan ons, alsmede erkent, verklaart, accepteert, vertegenwoordigt en garandeert dat u het recht heeft te verlenen aan ons een onwederroepelijke, voortdurende, niet-exclusieve, volledig betaalde en royaltyvrije, wereldwijde, onbeperkte licentie om zulke informatie of inhoud of Content te gebruiken, aan te passen, te kopiëren, te bewerken, te vertalen, publiek te publiceren, publiek te vertonen, te distribueren aan anderen, inclusief zonder enige beperking om een deel van de gehele Dienst en Content te distribueren in welke mediaopmaak dan ook middels iedere medium en om sublicenties voor hetzelfde te verlenen en toestemming daarvoor te geven. Voorts doet u afstand van morele rechten die u zou kunnen hebben ten aanzien van zulke informatie of inhoud of Content.

21.3 Content die niet publiek is gedeeld op of via de Dienst

zal niet wordt verspreid buiten de Dienst.

21.4. Sommige delen van de Dienst worden ondersteund door

reclame inkomsten en kunnen advertenties en promoties laten zien op de Dienst. Dergelijke advertenties en Promoties worden enkel weergegeven op de Dienst zelf